Pracownicy

Wyższy poziom bezpieczeństwa » Pracownicy

W roku 2009 przy pomocy Kodeksu Pracy wprowadzono obowiązek wyznaczania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Od tego momentu upłyneło już trochę czasu, a jednak w tym zakresie pojawia się wiele nieporozumień.

Zapisy te wynikają z realizacji dyrektywy Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG). Wskazana dyrektywa nie wymaga kwalifikacji inspektorskich w tym zakresie, czyli do tego typu obowiązków pracowniczych nie są wymagane uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wyznaczenie ilości osób do tego typu działań powinno być ściśle związane z rodzajem danego zakładu pracy, specyfiką firmy, warunkami budowlanymi, ilością występujących zagrożeń, ilością osób zatrudnionych.

Mając na uwadze powyższe wskazania rzeczą niepoważną było by wyznaczenie np. jednej osoby do ewakuacji czterech budynków. Kierując się dobrymi praktykami z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego dla czterech budynków powinny to być co najmniej cztery osoby.

Stawiając się w roli pracodawcy wyznaczył bym osobę do omawianych działań na każdej kondygnacji budynku.

Kogo wyznaczać do tak odpowiedzialnych działań?

Jako osoby odpowiedzialne za ewakuacje pracowników i zwalczanie pożarów powinno wyznaczać się osoby pełniące funkcje kierownicze. W urzędach miast mogą to być naczelnicy poszczególnych wydziałów. Tego typu stanowiska w większości przypadków posiadają zastępstwo, tym samym unikniemy sytuacji braku osoby odpowiedzialnej za zadania stawiane w Kodeksie Pracy. W szkołach do zadań określonych powyżej można wyznaczać nauczycieli - opiekunów danej grupy.

Co przede wszystkim powinno należeć do obowiązków pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?

  • Gaszenie pożarów w ich początkowej fazie rozwoju - uwzględniając własne życie i zdrowie, oraz innych pracowników.
  • Znajomość zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
  • Znajomość infrastruktury technicznej obiektu - orientacja co do kierunków i wyjść ewakuacyjnych, wiedza na temat lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, telefonów alarmowych itp.
  • Znajomość zasad ewakuacji.
  • Kierowanie ewakuacją w jej początkowej fazie.
  • Informowanie użytkowników budynku o zaistniałym zagrożeniu i o konieczności opuszczenia miejsca zagrożonego np. pożarem.
  • Pomoc w opuszczeniu budynku przez innych pracowników.
  • Informowanie służb ratunkowych.
  • Współpraca z firmą przeciwpożarową posiadającą odpowiednie uprawnienia.


W większych zakładach pracy do tego typu zadań dodatkowo mogą być wykorzystani pracownicy ochrony.

Pracownik wyznaczony do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zazwyczaj będzie to osoba zaangażowana w podstawową działalność pracodawcy. " Nadzwyczajne" umiejętności pracownika w zakresie zwalczania pożarów  i ewakuacji pracowników będą wykorzystywane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.

Należy jednak pamiętać o zapisach ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wynikających stąd obowiązków właściciela, zarządcy bądź użytkownika obiektu budowlanego.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Jeżeli Jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem dla osób odpowiedzialnych w Waszej firmie za zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników proszę o telefon: 502-607-653.