OPERATY PRZECIWPOŻAROWE

Nasza oferta » OPERATY PRZECIWPOŻAROWE

Operat przeciwpożarowy

Operaty przeciwpożarowe wykonywane są na terenie woj. warmińsko-mazurskiego: Olsztyn, Kętrzyn, Szczytno, Węgorzewo, Giżycko, Bartoszyce, Mrągowo, Pisz, Ełk, Nidzica, Działdowo, Ostróda, Mikołajki, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Orzysz...

Ponadto: Myszyniec, Kolno, Chorzele, Mława, Przasnysz, Ostrołęka, Maków Mazowiecki, Łomża....

Określenie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla miejsc magazynowania, składowania, przetwarzania odpadów jest ściśle związane ze wskazaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego przy pomocy operatu przeciwpożarowego. Znowelizowana  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 992 ze zmianami), w art. 41a oraz 42 określa sposób uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, wytwarzanie odpadów – uzależniony od przeprowadzenia przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów. Dodatkowym warunkiem na uzyskanie odpowiedniego zezwolenia jest sporządzenie operatu przeciwpożarowego, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Zezwolenie na zbieranie odpadów, ich przetwarzanie, wytwarzanie, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów są wydawane między innymi po pozytywnym zakończeniu dwóch czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. Pierwszą czynnością jest uzgodnienie prawidłowo sporządzonego operatu ochrony przeciwpożarowej dla miejsc gromadzenia, wytwarzania, przetwarzania odpadów. Drugą czynnością jest kontrola PSP
w miejscu gromadzenia odpadów (wytwarzania, przetwarzania). Czynności kontrolne przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną obejmują tematykę ochrony przeciwpożarowej określoną w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego oraz warunki uzgodnione w operacie przeciwpożarowym.

 

Uprawnienia do sporządzania operatu przeciwpożarowego

W myśl przepisów wspomniany operat przeciwpożarowy może sporządzić osoba
o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności
w zakresie gospodarki odpadami. W tym zakresie wskazówką jest właściwy organ wydający zezwolenie. Jeśli jest nim marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat sporządza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Jeśli organem wydającym zezwolenie jest starosta, do sporządzenia operatu wystarczą kwalifikacje, określone w art. 4 ust. 2a tej ustawy – tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Przykładowa zawartość operatu przeciwpożarowego

1. Informacje dot. właściciela/użytkownika (zalecane dołączenie do operatu np. KRS lub innego dokumentu) zakładu/obiektu.

2. Opis procesu technologicznego (miejsca, obszaru, w którym magazynowane, zbierane, wytwarzane są odpady).

3. Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie danego podmiotu (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.).

4. Sposób oznakowania miejsca magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów.

5. Maksymalne ilości odpadów (roczna ilość oraz maksymalna ilość odpadów w danym momencie) w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w Mg.

6. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane, przetwarzane itp.) odpady.

7. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.

8. Część graficzna, która będzie zawierała m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu itp.

9. Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.

10. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

11. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.

12. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi.

13. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.

13. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

14. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

15. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.

16. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.

17. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.

18. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

19. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych(w tym w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

20. Informacje dot. doprowadzenia drogi pożarowej.

21. Informacje dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

22. Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania itp. Odpadów.

Opracowanie operatu przeciwpożarowego, każdorazowo będzie związane z naszą wizytą w miejscu magazynowania, przetwarzania odpadów, podczas której dokonamy przeglądu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego przy odpadach, oraz zbierzemy odpowiednie dane do sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Ponadto w procesie tworzenia operatu zostaną uzgodnione z Państwem możliwe do zastosowania propozycje określające spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Więcej informacji pod numerem Tel. 502 – 607 – 653