Obowiązki

Wyższy poziom bezpieczeństwa » Obowiązki

Poniżej przedstawione są obowiązki właściciela, zarządcy bądź użytkownika budynku wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

  • Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
  • Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
  • Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
  • Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
  • Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.
  • Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
  • Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.