Kontrola budynku

Nasza oferta » Kontrola budynku

Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współpracę w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez inżynierów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

  1. Stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych.
  2. Występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe.
  3. Ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych.
  4. Warunki ewakuacji.
  5. Stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.
  6. Drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej.
  7. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
  8. Kompletność dokumentacji.


Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Cena okresowego przeglądu ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i w zależności od wielkości budynku (np. ilości klatek schodowych) (300 -800 zł).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. stanowi:

„§ 5 ust.1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Budowlanego, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

1) bezpieczeństwa osób,

        2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,”