Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Nasza oferta » Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
(opracowana treść, część graficzna, plany ewakuacji)

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obejmuje woj. warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Kętrzyn, Mrągowo, Szczytno, Giżycko, Bartoszyce, Nidzica, Działdowo, Ełk, Ostróda, Iława .....

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego:

 • opracowywana jest indywidualnie dla każdego obiektu,
 • wykonana jest przez inżyniera, specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego,
 • zawiera plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych,
 • zawiera plany ewakuacji, z wytyczoną drogą ewakuacyjną,
 • wyróżnia się bogatą w rysunki i zdjęcia treść,
 • sporządzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej,


Przykładowa treść zawarta w Instrukcji:

Część pisemna:

 • podstawy prawne opracowania instrukcji,
 • warunki ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu,
 • charakterystyka pożarowa obiektu,
 • charakterystyka pożarowo – techniczne,
 • potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania w obiekcie,
 • czynności zabronione i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru,
 • rozmieszczenie i użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • podstawowe zasady gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym,
 • prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej w obiekcie,
 • prowadzenie ewakuacji osób i mienia,
 • organizowanie szkoleń w firmie, zakładzie pracy,
 • odpowiedzialność karna pracowników i właściciela firmy,
 • prace pożarowo niebezpieczne na terenie obiektu, zakładu pracy.


Najważniejsze załączniki do Instrukcji

 • Rzuty kondygnacji przedstawiają drogę ewakuacyjną, rozkład pomieszczeń, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, kierunków i wyjść ewakuacyjnych. (Plany ewakuacyjne).
 • Instrukcja alarmowania Państwowej Straży Pożarnej w danym zakładzie pracy (budynku).
 • Czasookresy przeglądów sprzętu i instalacji ppoż.
 • Oświadczenie pracownika o odbytym szkoleniu ppoż.